Selasa, 22 Juli 2014

Mo Fun Lie [Lirik Lagu Hakka Frengky Cun]

Nyin kai jan fun ja mo cho
Nyi boi theu Theu loi oi To ngai
Kin Ha nyi kak ngai kong ko
nyia sim ja piong Ng ha ngai
Jun Jan He Jiu Oi Nan Li Khoi

Oi song nyi he nga kai cho
Jin Bui Ngai Oi Nyi An Lok No
Nga kai sim chi to Khoi sim
jun kiu nyi Khien liau nga siu
Chin oi siu oi oi chong kiu.....

Oi nyin a,,,mo siong to nyi boi kak to ngai
siong ng to teu kin pu nyit nyi ciap siu ngai


Oi nyin a,,nyi met ngai lok sim jit sen nyin
Hi mong ngai kak nyi jun jan ng hiau kong fun li....

Ciu Pa Co Kung Mo Ji Si[Lirik Lagu Hakka Frengky Cun]

hi mong nyi teu moi ci nen keu oi hiau ti
ceu lok ciu pa co kung mo ji si
ciu pa thi fong co kung ng me kia tho li
jhi kin pun nyin ka khon ng hi

Reff..

nyi sang to an ciang ja mo jhi si
jin bui nyi pun nyin ka khon ng hi
an jiu cien nyi ja he mo jhi si
jin bui to cien ng nen keu mai miang jiNgai hi mong nyi teu moi ci chung ki ngit hi
cui ho ng moi lok ciu pa kai bi
ciu pa thi fong co kung ng me kia tho li
jhi kin pun ngin khon an tai ci

Reff..

khon to nyi teu moi ci cin sit an coi ko
jin bui cien nyi teu an nyong co,
hi mong nyi co si cin siong ho ho
jin bui to cien ng nen keu mai miang ji

Thian On Phai Kak Nyi[Lirik Lagu Hakka Frengky Cun]

thien song kai sen son ng chut
chong chut chiu he nga kai mung
cung jiu nyit ngai chong li thiau ko
chong chut li thiau ko bui nya sim

Reff
sim chong chut sim chong chut
chi to an ho
to su bui liau nyi
he nyia kai mung he hiau chim ten loi
chiu he nya sim jiu siong to oi

mo siong to boi kak to nyi
phien loi phien hi nga kai mung
chung jiu jit nyit nga kak to ki
hi mong tian hiau on phai kak nyi
Reff..
sim chong chut sim chong chut
chi to an ho
to su bui liau nyi
he nyia kai mung he hiau chim ten loi
chiu he nya sim jiu siong to oi

Thian Jie [ Lirik Lagu Hakka Frengky Cun]nyi ja ti ngai he an oi nyi
nyi han ti ngai he an siong nyi
boi kien to nyi lia han co thian ji
thien ji on phai chit ka mo fun li

2x
nyi sit nyi ci si khien nya siu
teu kin pu nyit nyi han ki tet ngai
siong kian kai ci si nyi siong an fun min
nga sim thung khu jit chiet bui liau nyi

nan ko nyit ci he kong ngai li khoi nyi
jin bui kam chin chit ka jiu an lok sim
nai sim ten nyi ten teu se kai chun to nyi
jun jan nga sim mo kai pien tui nyi

reff3

tui nyi kong ngai oi nyi
jit sen nyin ng hiau piong Het nyi
choi nga sim jung jan chu he nyi
jit chien nyien mo kai pien tui nyi

Nyi Cin Sit An Ho 你真的很好[Lirik Hakka Frengky Cun]

Ngai Ji Kin Oi Nyi Siak Nyi Teu Lok Sim
Mung To Nyi Tiam Loi Teu Nga Kai Sim Pien
Nam Bun Bun Nga Kai Nyin
Kong Cut Nya Kai Kam Chin
Nyong Hin Kai Mung An Thiam An Thiam
Han Ki Tet Liong Sa Kan Mien Kai Nyit Ci
So Ji Nyi Sung Ngai Li Tiao Ko Kai Ji Si
Nyi Cin Sit An Sen Ci
Nya Siau Shui Thiam Thiam Ti
Kin Ha Jang Ti Ngai Ce Oi Nyi

reff
Nyi Chin Sit  An Ho
Mui Cak Nyin Kak Ngai Kong Ko
Cai To Kai Moi Ci
Ng Pha Ngai Pien Sim Tui Ki
Nyi Chin Sit An Ho
So Ji Mo Jau Kiu An To
cai to kai Co cho
Nen Keu Ngai Phui Nyi Teu Lo Ho MoSenin, 21 Oktober 2013

Cuk Fuk Nyi- Frengky Cun

he nyi oi hi..nyi jiu kong ngai ti
ngai chi to ngai hiau nyen liong nyi
nyi ceu chut hi nyi tu han mo pun ngai ti
to con loi nyi oi hoi nga sim
he cin sit nyi kong oi ceu chut hi
hi teu nen keu hiau sun sun li li

ngai pok han jiu liong nyen thai nyit ci
nyi chon to han hiau to con a li...
hi mong nyi nen keu hiau ti
choi nga kai sim li,ngai cuk fuk nyi khai lok fon hi